Aidat Tahsilatı ve Vezne İşlemlerinin Yürütüldüğü Birim


Muhasebe ve Vezne

Görev Tanımı                 : Muhasebe ve Vezne Sorumlusu 

Sorumlu Olduğu Birim : Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter

Vekalet İlişkisi                 : Genel Sekreter

  Görev ve Sorumluluklar 

1. 5174 sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak

2. Günlük olarak tahsilatı yapılan gelir ve giderlerin muhasebe programında tahakkukunu yaparak, tahsil ve tediye fişleri düzenlemek; çıktısını saklamak

3. Muhasebe talimatına göre günlük kasa raporunu tanzim etmek

4. Muhasebe yönetmeliğine uygun olarak odanın varlık borç/alacak durumlarını ve değişikliklerini tespit etmek. Değerlendirilmesini ve neticelerinin belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak

5. Odaya kayıtlı üyelerin aidatlarının, belge ve tescil ücretlerinin muntazam bir şekilde tahsilini sağlamak; zamanında tahsil olmayanları takip etmek

6. Odanın tüm alacak ve haklarını takip etmek ve bunların tahsil işlerini yürütmek

7. Aylık/yıllık mizanlarla, bilanço ve bütçe taslağını hazırlamak. Biten veya bitmek üzere olan fasılları Genel Sekreter’in oluru ile Yönetim Kurulu’na sunmak ve maddelere yapılacak aktarma tekliflerini genel sekreterliğe bildirmek

8. Oda giderlerini, mevzuat ile yönetmelik hükümleri gereğince yetkililerin emirleri dahilinde ödemek üzere fişlerini tanzim etmek. Tüm ödemelerin sarf belgelerini tetkike hazır şekilde saklamak

9. Nazilli Ticaret Odası’nın işyeri sigortası, DASK, araçların trafik sigortası ve kaskosu gibi kuruma ait demirbaşlarda oluşabilecek risklerinin güvence altına alınması amacıyla sigorta ve kasko işlemlerinin takibini yapmak

10. Odanın hizmetlerinde aksamama yaşanmaması adına servislerde ve genel işleyişte gerekli ihtiyaçlar için nakdi ikmali hazır tutmak ve Genel Sekreterliği önceden raporla uyarmak ve alınacak emirle gereğini yerine getirmek

11. Odanın TOBB birlik aidatı, TOBB emekli sandığı aidatı, bakanlık aidatı vb. ödemekle yükümlü olduğu aidat ödemelerinin takibini yapmak

12. Oda gelir ve giderlerini ayrı hesapta takip etmek, sene sonu bakiyesinin hesabını almak

13. Aylık muhtasar beyannamelerini, KDV beyannamelerini, işsizlik sigortalarını, zorunlu BES tahakkuk ve ödemelerini, personelin sigorta ve emekli sandığı ile ilgili muamelelerini yürütmek

14. Yıl sonunda oda tarafından kullanılacak kanuni defterleri notere tasdik ettirmek

15. Personelin maaşları ile yönergelerde belirtilmiş ve özlük haklarından doğan sosyal yardımlarına ait bordrolarını tahakkuk ettirmek ve ödemeleri yapmak

16. Demirbaş kayıtlarını tutmak

17. Yönetmelik ve mevzuatla verilen diğer görevler ile Yönetim Kurulu veya Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak

18. “Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Süreci” ile ilgili koordinasyon işlerini düzgün yürütmek

19. “Muhasebe Talimatı”ndan sorumlu olmak

20. Stratejik amaçlarla ilgili birime verilen görev ve talimatları yerine getirmek

21. ISO 9001 ve ISO 10002 süreçlerini bilmek

22. Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi şartları ve talimatlarına uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek

23. Üye memnuniyeti ve şikayetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak

24. Şikayet yönetim sürecinin düzgün uygulanmasını sağlamak

25. Şikayet Yönetim Temsilcisi’yle koordine bir şekilde çalışmak

26. Şikayet yönetim sürecinden ve üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını teşvik etmek

27. Şikayet yönetim süreci ile ilgili bilgilere kolayca erişilmesini sağlamak

28. Şikayet yönetim süreci ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etmek 

29. Yapılan ve kaydedilen şikayetlerin izlenmesini sağlamak 

30. Bir sorunu/problemi düzeltmek, gelecekte oluşmasını engellemek ve bu olayı kayıt altına almak için işlem yapılmasını sağlamak

31. Yönetim kurulunun gözden geçirmesi için şikayet yönetim süreci ile ilgili verilerin hazır olmasını sağlamak

32. Risk analizi süreci ile ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmek

33. Kendi birim arşivinin güvenliğinden ve anahtarlarından sorumlu olmak

Birim Personeli

  • Merve KARAKAŞ Muhasebe ve Vezne Sorumlusu (256) 315-9315 / Dahili: 144 merve@naztic.org.tr