Ticaret Sicili Müdürlüğü İşlemleri

ANONİM ŞİRKETLER

Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL. den az olmaması gerekmektedir.)

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15 Kasım 2012 tarih 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmese İlişkin Tebliğ” uyarınca; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir.

KURULUŞ

KURULUŞ İŞLEMLERİNDE POTANSİYEL VERGİ NUMARASI MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN OTOMATİK OLARAK OLUŞTURULMAKTADIR

6728 SAYILI KANUN VE 06/12/2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEBLİĞİ GEREĞİ ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMELERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ONAY İŞLEMLERİ YAPILABİLMEKTEDİR.

 1. Dilekçe (Şirket yönetim kurulu veya temsile yetkili üyeler tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır)
 2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 2 nüsha, yabancı sermaye var ise 3 nüsha)
 3. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri,vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi
 4. Mersis üzerinden hazırlanmış Noter tasdikli ana sözleşme  (2 nüsha)(İmza kontrolü için bir nüshası ıslak imzalı olmalıdır.)
 5. Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 nüsha)
 6. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu
 7. Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan banka hesabına para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.) Tek başına dekont kabul edilmemektedir.
 8. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı – ortakların resimleri bulunmalıdır)
 9. Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri
 10. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı aslı
 11. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge aslı 
 12. Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler
 13. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazı aslı
 14. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin; imzaları belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 15. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir gerçek kişi belirlenmesi ve bu yabancı uyruklu gerçek kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti
 16. Yönetim kurulu üyesinin ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.) Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir.
 17. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
 18. Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı YETKİ BELGESİ ibraz edilmeli
 19. Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU

Tek pay sahipli anonim şirket kuruluşlarında, birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket kuruluşlarında istenen evrak ile müracaat edilmelidir. Ayrıca bir belge talep edilmemektedir.

ADRES NAKLİ

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 2. Yönetim kurulu kararı (Noter onaylı – 2nüsha)

 ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir) Dilekçede; şirketin ünvanı sermayesi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.
 2. Şube açılışına ilişkin 1 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı
 3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri
 4. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Müdürlüğümüz Sorumluluk alanı dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge
 5. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Müdürlüğümüz Sorumluluk dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilenana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ve son Yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkez sicilde yapılan son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
 6. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, şube müdürünün resmi bulunmalıdır)

ŞUBE KAPANIŞI

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)
 3. Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sureti

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede; şirketin ünvanı sermayesi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.
 2. Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde;

  Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli, ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (1 nüsha)

  Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, ek olarak Bakanlık izin yazısı aslı ve Bakanlık onaylı tadil metni (1 nüsha)
 3. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 4. Hazirun cetveli aslı
 5. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge
 6. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ve son Yönetim Kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
 7. Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi
 8. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
 9. Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (2 nüsha)

GENEL KURUL

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)
 • Dikkat: Bağımsız denetime tabi şirketler, genel kurulda mutlaka TTK 399 a göre bir yıl için Bağımsız denetçi seçmeleri zorunlu olup genel kurulda denetçinin, tam ünvanı, adres bilgisi, vergi kimlik numarası, bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü ve sicil numarası ile mersis numarasına yer verilmiş olması gerekmektedir, 
 • Not: Yönetim kurulunda /müdürler kurulunda birden fazla Tüzel kişi olması halinde; her tüzel kişi için ayrı ayrı gerçek kişinin belirlenmiş olması gerekmektedir,

Birden fazla tüzel kişilik için, temsilci olarak aynı gerçek kişi belirlenmemeli.

 • Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir kişi belirlenmesi ve bu yabancı kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde, ikamet tezkeresi
 • Tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
 • Yabancı uyruklu tüzel imza yetkilisi / yönetim kurulu üyesi girişi var ise genel kurul tutanağında vergi numarası belirtilmelidir.

Tüzel Yönetim kurulu üyesi Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı İstanbul dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası / vergi kimlik numarası ile Mersis numarası kararda/tadil mukavelesinde belirtilmelidir

UYARI:

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergenin ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur. 

Genel kurul toplantı usul ve esasları hakkında düzenlenen iç yönerge altında yönetim kurulu üyesi ve toplantı başkanı imzası bulunmalı, iç yönerge metni iki suret olarak ibraz edilmelidir.

Tüzel Kişi Adına, Tüzel Kişi Tarafından Belirlenen Gerçek Kişinin Bildirimi Hakkında Açıklama 

 • Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi bulunan anonim şirketlerde görev dağılımı ile temsil ve ilzam kararlarında, görev ve yetki tüzel kişi yönetim kurulu üyesine verilmelidir. Ayrıca tutanakta tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin gerçek kişi temsilcisinin ad-soyadı, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 • Genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapıldı ve temsil ilzam yetkisi belirlenmedi ise tüm yönetim kurulu üyelerine ait şirket ünvanlı imza beyannamesi. Temsil ilzam yetkisi belirlendi ise sadece temsil ilzam yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanlı imza beyannamesi
 • Yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
 • Genel kurul toplantısında hazır bulunmayanların yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi halinde bunların bu göreve aday olduklarını veya görevi kabul ettiklerini belirten imzaları noterden tasdikli yazılı beyan.Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 • Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU OLAN ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI

“Bakanlık Temsilcisi” bulundurma zorunluluğu bulunan anonim şirket genel kurul toplantıları, 28.11.2012 tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" m.32'de düzenlenmiştir. Buna göre; aşağıdaki anonim şirket genel kurul toplantılarında “Bakanlık Temsilcisi”nin bulunması zorunludur:

 1. Kuruluş ve esas sermaye değişikliği bakanlık iznine tâbi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında (Buna göre; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi anonim şirketlerin genel kurullarına, “Bakanlık Temsilcisi”nin katılımı zorunlu olacaktır.)
 2. Genel kurullarında elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında
 3. Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında
 4. Yurt dışında yapılacak bütün imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında
 5. Gündeminde, sermayenin artırılması veya azaltılması bulunan genel kurul toplantılarında
 6. Gündeminde, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi veya kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye sistemi tavanının artırılmasına ilişkin konular bulunan genel kurul toplantılarında
 7. Gündeminde, faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği bulunan genel kurul toplantılarında
 8. Gündeminde, birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında

UYARI:

"Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergenin ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.

Genel kurul toplantı usul ve esasları hakkında düzenlenen iç yönerge altında yönetim kurulu üyesi ve toplantı başkanı imzası bulunmalı, iç yönerge metni iki suret olarak ibraz edilmelidir.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye azaltımı ve arttırımı dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde yukarıda belirtilen genel kurul evraklarına ilaveten iki nüsha tadil tasarısı eklenmelidir. Tadil tasarısının genel kurul tutanağı içerisinde yer alması mümkündür.

Anasözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde Bakanlık izin yazısı aslı ibraz edilmelidir.

ESAS SERMAYE ARTTIRIMI

Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Sermaye artırımının tescilinden önce, yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin bu karar tescil ve ilan edilmelidir.

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 2. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği (2 nüsha)
 3. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 4. Hazirun Cetveli
 5. Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt edildiğini gösterir genel kurulda kabul edilen şekliyle tadil metni (2 nüsha)
 6. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya görüş yazısı
 7. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan (TTK 457 gereği)
 8. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine,(raporda sermayenin son bilançoya göre özvarlığın içinde TTK 376 ya göre korunduğu ifadesi yer almalı raporda özvarlık tespiti rakamsal olarak yazılıp hesaplama tablosu na yer verilmeli) iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

  (Sermaye arttırımı ortak alacaklarından karşılanıyorsa Mali Müşavir raporunda ortak alacakları hesabında yer alan tutarın NAKDİ BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir. Ortak alacakları nakdi borçlanmadan kaynaklanmıyorsa Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama Yazısı ibraz edilmeli)
 9. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu ve iç kaynaklardan arttırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi
 10. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri
 11. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 12. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 13. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması halinde bunun gerekçelerini; yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu (2 suret) 
 14. Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin; açılan banka hesabına para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 15. Anasözleşmenin sermaye maddesinin yeni şeklinde sermayeyi temsil eden paylar tadil metninde yer almıyorsa TTK 459. maddesine uygun olarak düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnameleri

  Ekte yer alan iştirak taahhütname örneğinin kullanılması halinde Nakit sermaye artırımına iştirak eden tüm ortaklar için doldurulmalı ve tüm ortaklar tarafından imzalanmalıdır.
 16. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi
 • Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla artırım yapılamaz.
 • Artırım, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde, genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin geçersiz hâle gelir.TTK 456/3
 • Bilançolarında sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonları bulunan ve halka açık olmayan veya halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmayan anonim şirketlerde sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin arttırılabilmesi için; sermaye taahhüdü yoluyla yapılacak sermaye artırımı tutarı kadar fonların da eş zamanlı olarak sermayeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Fonlar sermayeye dönüştürülmeden veya fonlar sermayeye dönüştürülürken eş zamanlı olarak fonların tutarından daha yüksek miktarda sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin arttırılabilmesi ise bu amaçla yapılacak genel kurul toplantısında bütün pay sahiplerinin temsil edilmeleri ve sermaye artırımına ilişkin kararın oybirliğiyle alınmış olması şartına bağlıdır.

ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 2. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 3. Hazirun cetveli
 4. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri 
 5. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor 2 nüsha
 6. Anasözleşmenin değişen maddesine ait tadil tasarısının ve sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı, sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı 2 nüsha
 7. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu, Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde bu rapor yeminli mali müşavir tarafından hazırlanır.
 8. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış, beyanda bulunan alacaklıları gösteren liste ekinde, alacaklı olduğunu beyan eden alacaklıların Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge ya da bu durumu doğrulayan mali müşavir faaliyet raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi
 9. Beyanda bulunan alacaklı bulunmadığı takdirde 3. ilan tarihinden 2 ay sonraki tarihte hazırlanmış bu hususa ilişkin yönetim kurulu beyanı
 10. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

Alacaklılara verilen 2 aylık sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra yukarıda sayılan belgeler ile azaltımın tescili talep edilebilir.

Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin yönetim kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise şirket alacaklılarına çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri ve bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları ile alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri aranmaz.

AZALTIM İLE ARTIRMANIN EŞ ZAMANLI OLARAK YAPILMASI

Sermaye artırımına ilişkin belgelere ilave olarak;

 1. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,
 2. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu
 3. Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (2 nüsha)
 4. Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket sözleşmesi metni
 5. Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitine ilişkin raporu
 6. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (Yönetmelik m.80/c)

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 2. Yönetim Kurulu kararı (noter onaylı 2 nüsha)
 3. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir kişi belirlenmesi ve bu yabancı kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde, ikamet tezkeresi
 4. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından --ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
 5. Yabancı uyruklu tüzel yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu kararında vergi numarası belirtilmelidir.
 6. Tüzel Yönetim kurulu üyesi / imza yetkilisi Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı İstanbul dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası / vergi kimlik numarası ile Mersis numarası kararda/tadil mukavelesinde belirtilmelidir
 7. Yönetim Kuruluna atanan üyenin görevi kabul ettiğine ilişkin imzası noter onaylı belge ibraz edilmelidir. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

TEMSİL VE İLZAM KARARLARI

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 2. Yönetim Kurulu kararı (noter onaylı 2 nüsha) Kararda yetki verilen yönetim kurulu üyesi veya müdürün ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
 3. Yönetim kurulu üyelerinden en az bir kişinin şirketi temsil ilzama yetkisi olması şarttır.
 4. Yetki verilen kişilerin şirket unvanı altında noter onaylı imza beyannamesi
 5. Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli
 6. Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri Türkiye’de ise onaylı ikamet tezkeresi
 7. Yabancı uyruklu tüzel yetkili girişi var ise yönetim kurulu kararında vergi numarası belirtilmelidir. 
 8. Yurt dışında ikamet eden türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge

Tüzel imza yetkilisi Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı İstanbul dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası / vergi kimlik numarası ile Mersis numarası kararda belirtilmelidir.

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Bulunan Anonim Şirketlerde Görev ve Yetki Dağılımına İlişkin Kararlar ile Tüzel Kişi Adına, Tüzel Kişi Tarafından Belirlenen Gerçek Kişinin Bildirimi Hakkında Açıklama

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi bulunan anonim şirketlerde görev dağılımı ile temsil ve ilzam kararlarında, görev ve yetki tüzel kişi yönetim kurulu üyesine verilmelidir. Ayrıca kararda tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin gerçek kişi temsilcisinin ad-soyadı, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir. Buna ilişkin karar örneği ektedir.

Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması (TTK madde 367-371- 629 )

Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ya da Genel Kurul ile Limited Şirketlerde ise Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.

Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları, mutlaka TTK 367’de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönergenin noter onaylı suretinin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir.

İzlenecek yol aşağıda anlatıldığı gibidir;

 1. Yönetim kurulunun ve müdürler kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına bağlıdır. Esas sözleşmede bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir.

   Ana mukavele tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarakta tescil ve ilan edilebilir.
 2. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ile Limited Şirketlerde temsile yetkili müdürler (sınırsız yetkili müdürler) Kurulu Kararı ile tarih ve sayısı olan , sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge (Noter onaylı karar ekinde) kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir. (iç yönerge metninin her sayfasında karara katılan yönetim kurulu üyeleri / müdürler kurulu üyelerinin imzası bulunmalıdır)
 3. İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer alacak, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.
 4. İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Anonim Şirketler de Yönetim Kurulu Kararı Limited Şirketler de Ortaklar Kurulu Kararı ile belirlenecektir. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulunmaktadır.

Temsil ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunularak sınırlı yetkililerin atandığı kararda iç yönergede sayılan yetki kapsamı yer almamalıdır. Sadece iç yönerge tarih sayısına atıfta bulunulmalı iç yönerge içinde geçen yetkinin sınırlarını belirleyen cümleler temsil ilzam kararında yeniden yazılmamalıdır.

İç yönergede bulunan sınırlı yetkileri kullanacak kişilerin atandığı temsil ilzam kararında şirketi HER HUSUSTA HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN temsil ve ilzam edecek yönetim / müdürler kurulu üye / üyelerinin isimleri ve temsil ilzam yetkisi bulunması gerekmektedir.

NOT: Şirket kayıtlarında tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

ANONİM ŞİRKETLERDE YETKİLİ YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE İBRAZ EDİLECEK İMZA BEYANI HAKKINDA

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi seçilen tüzel kişinin temsilcisinin imza beyanı ; asıl şirket ünvanının da belirtilmesi koşulu ile ,temsilcisi olduğu şirketin ünvanı altında düzenlenmelidir.

Örneğin: B Turizm Anonim Şirketi ünvanlı şirkete yönetim kurulu üyesi olarak atanan A Tekstil Anonim Şirketi adına atacağım tatbik imzalarım aşağıdaki gibidir.

A Tekstil Anonim Şirketi adına;

Gerçek Kişi Adı Soyadı İmza 

TİCARET KANUNU MADDE 198 e GÖRE BİLDİRİM

Ticaret kanununun 198.maddesine göre ortakların sermaye oranlarının kanunda yazılı sınırlara göre meydana gelmiş değişiklikler tescil ve ilana tabidir,

Bu durumun tescilinde şirketi temsile sınırsız yetkili yönetim kurulu üyesi veya üyelerince imzalı dilekçeile veya hisse devirlerine yer verilmeksizin alınacak yönetim kurulu kararı başvurulması gerekmektedir.

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 2. Yönetim Kurulu Kararı ( Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.)

Şirketin tek pay sahipliğinden çıkması halinde, bu husus (tek pay sahipliği gibi) tescil edilmek üzere hizmet birimlerimize başvurulması gerekmektedir.

Dikkat: Tek pay sahibine düşen anonim şirketin yönetim kurulu sayısında değişiklik yapmak istemesi halinde yeni yasal düzenlemeye uygun şekilde ana sözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddesini tadil ederek yönetim kurulu seçimi yapılması gerekmektedir.

TASFİYE GİRİŞ

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)
 5. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)

  Dikkat: Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.

 6. Tasfiye memurlarının ortaklar Veya yönetim kurulu dışından seçilmesi halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belgeleri.
 7. Genel kurulda şirketin sona ermesi kararının alınabilmesi için Bakanlık veya diğer resmi kurumların izni gerekli olan şirketlerde buna ilişkin izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti

Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

Tasfiye Halinde Bulunan şirketlerin Alacaklılar Listesi

TASFİYE SONU

ÖNEMLİ NOT ; Tasfiye sonu kararı almak isteyen şirket ve kooperatifler kanunun çıktığı 09.08.2016 tarihinden önce tasfiyeye girmişlerse 6 aylık süre uygulamasından yararlanamayacaklardır.

09.08.2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren şirketler anasözleşmelerinde bu sürenin 1 yıl olduğuna dair hüküm bulunmuyorsa ve / veya çağrı ilanlarında 6 ayın aksine bir süre öngörülmemişse 3. ilan tarihinden itibaren 6 ay sonunda genel kurul yaparak tasfiye sonu kararı alabileceklerdir.

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 2. Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)
 5. Genel kurulca onaylanmış, genel kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve (Tasfiye sonu kati bilançosu) (2 nüsha)
 6. Mal beyanı 1 adet
 7. Tasfiye sonu bilançoları genel kurul tarafından tasdik edilemiyor ise ( genel kurul toplanamaz ise) Asliye ticaret mahkemesince, tasfiye sonu bilançolarının tasdikine ilişkin kesinleşmiş karar ile tasfiye memuru sicil kayıtlarının silinmesini talep edebilir.
 8. Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
 9. Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 6 (altı) ay geçmedikçe toplanamaz.
 10. Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır. " ifadesine yer verilmesi yeterlidir.
 11. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.
 12. Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce veya en geç terkin başvurusu ile birlikte şubelerin terkini başvurusu da yapılmalıdır.

TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

 1. Dilekçe  (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 2. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)
 3. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (2 nüsha)
 4. Hazirun cetveli
 5. Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor

LİMİTED ŞİRKETLER

LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ:

KURULUŞ İŞLEMLERİNDE POTANSİYEL VERGİ NUMARASI MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN OTOMATİK OLARAK OLUŞTURULMAKTADIR. BU DOĞRULTUDA; MÜRACAAT EVRAKLARI ARASINA POTANSİYEL VERGİ NUMARASINI GÖSTEREN MERSİS EKRAN ÇIKTISININ İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

6728 SAYILI KANUN VE 06/12/2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEBLİĞİ GEREĞİ ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMELERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ONAY İŞLEMLERİ YAPILABİLMEKTEDİR.

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçesine; bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları, her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutarlar, ister ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları ile şirketin ne suretle temsil edileceği yazılmalı, bu dilekçe müdürlerin tümü tarafından imzalanmalı ve aşağıdaki belgeler de bu dilekçeye ek yapılmalıdır.)
 2. Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (1Adet)
 3. Taahhütname (2Adet)
 4. MERSİS üzerinden düzenlenmiş tasdikli Anasözleşme (4 Asıl-Ticaret Sicili Müdürlüğünde Onaylancaktır) (Yabancı sermayeli şirketlerde 4 Adet)
 5. Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge, / (Şirket Ortağı olmayan Müdür Beyanı)(Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)
 6. Ayni Sermaye Var ise;
  • Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
  • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
  • Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
  • Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler
 7. Nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin  şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 8. Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)
 9. Yabancı Uyruklu Ortak var ise;
  • Yabancı ortak hakiki şahıs ise, noter onaylı pasaport tercümesi (2 Adet)
  • Tüzel kişi ise,şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren noter onaylı terüme edilmiş faaliyet belgesi (2 Adet) (Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.)
  • Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
  • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
  • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
  • Yabancı uyrukluların T.C. Vergi Kimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır.
  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu(2 Adet)
 10. Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı
 11. Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait ikametgah belgesi

Limited Şirketler ile ilgili Önemli Notlar:

 • Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucularının imzalarının noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde tescil edilmelidir.
 • Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.
 • Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak sayısının elliyi aşmaması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur.
 • Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi verilir.
 • Limited şirket unvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyeti bulunmaktadır. Bu itibarla kullanılacak olan ünvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir.
 • En az 1 faaliyet konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur.
 • İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
 • Şirketin işletme konusunun esas noktaları belirtilmeli ve tanımlanmalıdır. Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, limited şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.
 • Şirketin varsa süresi belirtilmelidir. Herhangi bir süre belirlenmemişi se “Süresiz” ibaresi yazılmalıdır.
 • Şirketlerin ana sözleşmelerinde süre maddesinde yer alan süre bittiği takdirde, şirket faaliyetine devam edecek şirketin faaliyetine devam ettiğine dair mahkeme kararı (Aslı veya Mahkemeden aslı gibidir onaylı)
 • Limited şirketin sahip olması gereken asgari sermaye tutarı 10.000 Türk Lirası ‘dır. Ortakların payları 25,00 TL ve katları olarak dağılmalıdır
 • Nakdi ödemeler yapılması durumunda herhangi bir bankada özel bir hesap açtırılır. Şirket adına açılacak özel bir hesaba sadece şirketin kullanacağı şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların kanunda, esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret sicile yöneltilecek bir banka mektubu ile ispat edilir.(TTK 344)
 • Şirketin tüzel kişilik kazandığına dair TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ yazısının sunulması ile Banka parayı sadece şirkete öder.(TTK 345)
 • Noter onay tarihinden itibaren 3 ay geçtiği halde tüzel kişilik kazanmaması halinde, yine TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'nün bu hususu doğrulayan yazısıyla yatırılan bedelin ilgili pay sahiplerine iade istenecektir.
 • Kurulacak şirkete sermaye olarak konulan her türlü menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
 • Ayni sermaye olarak gayrimenkul ve nakil vasıtası konulduğu takdirde gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidatın, nakil vasıtalarının mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair belgeler
 • Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.
 • Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler. Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.
 • Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir.
 • Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir. Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir.

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜR ATAMASI:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Şirket müdür ataması ve temsil şekline ilişkin Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)
 3. Temsil yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi veya tescil talepnamesi (Noter onaylı)
 4. Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge, (Şirket Ortağı olmayan Müdür Beyanı) (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)
 5. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Hisse devrine ilişkin Noter onaylı Hisse Devir Kararı (Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)
 3. Hisse devir sözleşmesi, (Asıl imzalı -Noter onaylı )
 4. Pay defterinin noter bilgilerini gösteren kapağı ile beraber ilgili sayfalarının sureti (Devir eden ve devir alan kişilere ait)
 5. Hisse devir sonucunda şirketin tek ortaklı kalması durumunda; Şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adının, yerleşim yerinin ve vatandaşlığının kararda belirtilmesi gerekmektedir.
 6. Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa müdür atamasına ilişkin evraklar ilave edilecektir.
 7. Vefat nedeni ile hisse dağılımında değişiklik oluyor ise veraset ilamı aslı ve bu karara dayanılarak yapılan hisse dağılımını gösterir Noter onaylı Veraset Kararı
 8. Son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli)
 9. Şirkete yeni giren ortağa ait, kimlik fotokopisi
 10. Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi,
 11. Yabancı Uyruklu Ortak var ise;
  • Yabancı ortak hakiki şahıs ise, noter onaylı pasaport tercümesi (2 Adet)
  • Tüzel kişi ise, şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren noter onaylı terüme edilmiş faaliyet belgesi (2 Adet) (Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.)
  • Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
  • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
  • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
  • Yabancı uyrukluların T.C. VergiKimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır.
 12. Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı,
 13. Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait yerleşim yeri belgesi.

TEK ORTAKLIK DURUMU:

Türk Ticaret Kanunu 574.maddesine göre ortak sayısı 1’e düşerse, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir.

LİMİTED ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Adres değişikliğine ilişkin Noter onaylı Adres Değişikliği Kararı (Adres değişikliği kararında açık adres yazılırken Mahalle, Cadde, Sokak adı, Kapı Numarası, İlçe ve İl adı kararda tam olarak belirtilmelidir.)
  • Adres değişikliği sonucu İlçe veya İl değişikliği söz konusu olması halinde merkez maddesi ile ilgili anasözleşme tadili gerekmektedir.
  • Adres değişikliği Belediye tarafından yapıldı ise; ilgili Belediyeden adresinin değiştirilme kararını, tarihini ve sayısını gösteren şirketin eski ve değişiklik sonucu oluşan yeni adresini gösteren yazı aslının Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

LİMİTED ŞİRKETLERDE ANA SÖZLEŞME TADİLİ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Noter onaylı Tadil Kararı (Anasözleşmenin değişen maddesine/maddelerine ilişkin yeni metni içermelidir.)(Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)
 3. Tadil Metni (2 adet ortaklar tarafından imzalı ve kaşeli)

LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Noter onaylı Sermaye Artırım Kararı (Sermaye maddesine ilişkin yeni metni içermelidir.)(Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)
 3. Tadil Metni (3 adet ortaklar tarafından asıl imzalı ve kaşeli) (Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
 4. Arttırılan nakdi sermayenin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka dekontu
 5. Arttırılan sermayenin on binde dördünün Halk Bankasına yatırıldığına dair banka dekontu (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011(IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu Rekabet Kurumu hesabına)
 6. Sermaye artırımına ilişkin anasözleşme değişikliğinde artırılan sermayenin ödendiğini gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ve yine bu kişiye ait faaliyet belgesi
 7. Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyorsa, bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı 
 8. Sermaye artırımının ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair mahkemenin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ve yine bu kişiye ait faaliyet belgesi
 9. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
 10. Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,
 11. Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış kârının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair Yeminli Mali Müşavir raporu,
 12. Sermaye artırımının fevkalade ihtiyatlar veya dağıtılmayan kârların ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine ilişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir raporu,

LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI:

 1. Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı, sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği ve anasözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini de içeren sermaye azaltılmasına dair noter tasdikli genel kurul kararı
 2. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor
 3. Şirketin aktiflerinin sermaye azaltılmasına rağmen alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda olduğunu gösterir YMMM veya SMM raporu, faaliyet belgesi, denetime tabii şirketlerde denetçi raporu
 4. Alacaklılara yedişer gün arayla üç defa yapılan çağrıya ilişkin Ticaret Sicili gazetesi örnekleri
 5. 5-Alacakların ödendiğine veya teminat altına alındığını gösteren belge

ÖNEMLİ NOTLAR:

 1. Sermaye azaltılmasına ilişkin genel kurul kararında şirket müdürlerinin raporunun onaylandığı ve sermaye azaltılmasının ne şekilde yapılacağı gösterilir.
 2. Sermaye paylarının itibari değeri ve her ortağa ait olan pay adedi açıkça belirtilmelidir.

EŞ ZAMANLI SERMAYE AZALTMA VE ARTIRIMI

Sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak sermaye artırımının gerçekleştirilmesi halinde sermaye artırımına ilişkin belgelere aşağıdaki belgeler eklenir.

 1. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,
 2. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu,
 3. Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (Anasözleşmenin sermayeye dair maddesinin yeni metninde sermayenin azaltıldığı ve azaltılan sermaye miktarı ile eş zamanlı olarak sermayenin artırıldığı artırılan sermaye miktarı ve ne şekilde karşılandığı açıkça belirtilir.)
 4. Hazirun cetveli ve Gündem
 5. Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket sözleşmesi metni
 6. Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitine ilişkin raporu
 7. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor

LİMİTED ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Acentelik vekâletnamesi (Noter onaylı)
 3. Acente Sözleşmesi (Aslı veya sureti)

LİMİTED ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞI:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre belge (son 1 ay içinde alınmış-aslı)
 3. Şirket merkezinin başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı olması halinde; varsa değişiklikleriyle beraber şirket ana sözleşmesinin ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren Tüm Ticaret Sicili Gazetelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylı suretleri,
 4. Şube açılışına dair Noter onaylı Şube Açılış Kararı (Kararda ortakların ve şube yetkilisinin T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)

  (Kararda; Merkezin tescil tarihi, ünvanı, ticaret sicili numarası, adresi, sermayesi ile Şubenin ünvanı, açık adresi, sermayesi ve temsilcisi açıkça belirtilmelidir.)

 5. Şube ünvanı altında şubeyi temsile yetkili kılınan şube müdürü adına düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı aslı)
 6. Şirket ortaklarını, yetkililerini ve sermayesini gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı bir belge ( son bir ay içinde alınmış )
 7. Şube yetkilisine ait kimlik sureti

LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE KAPANIŞI:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Noter onaylı Şube kapanış kararı

LİMİTED ŞİRKETLERDE MERKEZ NAKLİ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış - aslı)
 3. Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetelerinin ilgili Sicil Müdürlüğünce onaylı sureti (tarih sırasına göre)
 4. Merkez nakline ilişkin Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Kararda; tadil olunan merkez maddesinin yeni şekli belirtilmelidir.)(Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
 5. Merkez maddesinin Tadil Metni (Ortaklar tarafından imzalı ve kaşeli - 3 adet) (Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
 6. Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi ile Şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı)
 7. Şirket ortaklarının kimlik sureti
 8. Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli)

LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYEYE GİRİŞ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru tayinine dair Noter onaylı Tasfiye Kararı, (Kararda, Tasfiye Memurunun yerleşim yeri adresi ve T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)(Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
 3. Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi, (1 adet noter onaylı)
 4. Tasfiye Memuru veya Memurlarının kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen tasfiye memurları için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge, (Şirket Ortağı olmayan Tasfiye Memuru Beyanı)
 5. Tasfiye Bilançosu

LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜŞ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Şirketin sermayesinin kaybedilmediğine dair mahkeme kararı (Aslı veya noter onaylı sureti) ya da Yeminli Mali Müşavir raporu
 3. Tasfiyeden dönüldüğüne dair ve ne şekilde temsil edileceğine dair Noter onaylı Tasfiyeden Dönüş Kararı
 4. Şirket yetkilisi Tasfiye Memuru'nun dışında biri olacaksa imza beyannamesi (1 adet noter onaylı) ile yetkiliye ait Müdür Beyanı

LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU KAPANIŞ:

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Tasfiyenin bittiğine dair Noter onaylı Fesih Kararı (Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
 3. Ortaklar Genel kurulunca onaylanan son ve kesin bilanço,
 4. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi(Ek-5) (Her ortak için 1 adet)
 5. Şirketin şubeleri bulunması halinde, şube kayıtlarının kapatıldığına dair Ticaret Sicili Gazetesi suretleri,
 6. Tasfiye Sonu Beyanı (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır)

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 6 Ay sonra toplanabilir.

Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır". ifadesine yer verilmesi yeterlidir.

KOOPERATİFLER

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

 1. Sözleşme onay tarihi,
 2. Kooperatifin unvanı ve merkezi,
 3. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,
 4. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
 5. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,
 6. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu
 7. Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,
 8. Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
 9. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
 10. Kooperatifin temsiline ait hükümler,
 11. Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
 12. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği
 13. Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

KURULUŞ

Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda; Müracaat evrakları arasına Potansiyel Vergi numarasını gösteren Mersis ekran çıktısının veya İnternet vergi dairesinden potansiyel vergi numarasını gösteren ekran çıktısının ibraz edilmesi gerekmektedir.

MERSİS SİSTEMİ HARİCİNDE DÜZENLENEN VE NOTERDEN ONAYLANMIŞ ANA SÖZLEŞMELER İLE İŞLEM YAPILMAMAKTADIR.

 1. Dilekçe (Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)
 2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı (1 nüsha)
 3. Bakanlık izin yazısı aslı
 4. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha)
 5. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)

14.01.2010 tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu' na tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100 TL ye yükseltilmiştir.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 5. Tadil mukavelesi (2 nüsha)
 6. Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.
 7. Gündem

GENEL KURUL

 1. Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 5. Gündem

Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise;

 • Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)
 • Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 
 • Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.

TASFİYEYE GİRİŞ

 1. Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Gündem
 5. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 6. Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

Tasfiye girişinin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları kaşe ve tasfiye memurlarının müşterek imzası ile ilana verilmelidir.

TASFİYE SONU

 1. Dilekçe (Tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)
 2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 5. Gündem
 6. (Tasfiye sonu kati bilançosu) (2 nüsha - kooperatif kaşesi ile tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)
 7. Mal beyanı

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLER (Şahıs Firması)

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 12. md.)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve iş konusunda yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

6728 SAYILI KANUN VE 06/12/2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEBLİĞİ GEREĞİ ŞAHIS İŞLETMESİ KURULUŞ ONAY İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILABİLMEKTEDİR.

KAYIT EVRAKLARI


 1. Vergi Levhası Fotokopisi veya İşyeri açılış yoklaması (2 Adet)
 2. Ticaret Sicili Müdürlüğünde hazırlancak İmza Tescil Talebi (3 Nüsha , Arkasında Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi )
 3. 2 Adet Fotoğraf (Güncel) 
 4. Nüfus Cüzdanı aslı
 5. Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)
 6. Şahıs Kayıt Dilekçesi ve Taahhütnamesi (2 Adet) Taahhütname ve Dilekçe
 7. Yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport tercümesi (2 adet)

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
 • Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz.
 • Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.
 • Yabancı uyruklu kişinin işletmesinin başında bulunup fiili olarak çalışacak olması konusunda tescil işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek çalışma izni alınması zorunludur.

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ (Unvan-İş konusu-İş İlavesi)

 1. Dilekçe
 2. Tescil Talebi (Noter tarafından Düzenlenmiş)

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ (Adres)

 1. Dilekçe
 2. Vergi Levhası Sureti

SİGORTA ACENTELİĞİ

 1. Dilekçe
 2. Acentelik vekâletnamesi (Noter onaylı)
 3. Acentelik sözleşmesi (Sureti)

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

 1. Dilekçe
 2. Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe
 2. Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylı kuruluşundan bugüne tescil edilen belgelerin ve yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin suretleri (Son 1 ay içinde alınmış)
 3. Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. Maddesine göre alınmış belge(Son 1 ay içinde alınmış)
 4. Şahıs Firması Kayıt Evrakları

TİCARETİ TERK

 1. 1-Terk Dilekçe-Mal Beyanı İİK 44.Maddesi Gereği
 2. İlgili Vergi Dairesinden alınmış ticari faaliyetinin bulunmadığına dair yazı (Asıl)
 3. Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. (Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır.)