Aidat Tahsilatı ve Vezne İşlemlerinin Yürütüldüğü Birim


Sorumluluk Alanı

Kurumun tabii olduğu 5174 sayılı TOBB Kanunu mali hükümleri ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin eksiksiz tatbikinin yanında Genel Sekreter tarafından yapılan görevlendirmeler.

Görev ve Yetkileri

Muhasebeci aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

Muhasebeci tüm çalışmalarda Genel Sekretere karşı sorumludur.

Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak Odanın varlık borç ve alacak durumlarını ve değişikliklerin tespitini, değerlendirilmesini ve neticelerinin belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak.

Odaya kayıtlı üyelerin aidatlarının belge ve tescil ücretlerinin muntazam bir şekilde tahsilini sağlamak, zamanında tahsil olmayanları takip etmek, temerrüt edenlerin listelerini her yıl Genel Sekreterliğin oluru ile Yönetim Kuruluna sunarak verilecek karara göre işlem yapmak ve tahsili imkansız hale gelmiş alacakların 5174 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince Meclis kararını ilan etmek.

Odanın tüm alacak ve haklarını takip ve bunların tahsili işlerini yürütmek.

Aylık yıllık mizanlarla bilanço ve bütçe taslağını hazırlamak, tahsisatı biten veya bitmek üzere olan fasılları Genel Sekreterin oluru ile Yönetim Kuruluna sunmak ve maddelere yapılacak aktarma tekliflerini Genel Sekreterliğe bildirmek.

Oda masraflarını mevzuat ve bu yönetmelik hükümler ile itaya yetkililerin emirleri dahilinde ödemek üzere fişlerini tanzim ve tüm ödemelerin sarf belgelerini tetkike hazır şekilde saklamak.

Oda gelir, giderlerini ayrı hesapta takip etmek; sene sonu bakiyesinin hesabını almak.

Personelin sigorta ve emekli sandığı ile ilgili muamelelerini yürütmek.

Personelin maaşları / ücretleri ile bu yönergede verilmiş ve özlük haklarından doğan sosyal yardımlarına ait bordrolarını tahakkuk ettirmek ve istihkakları tediye etmek, ödemeleri yapmak.

Oda Meclisinin belirlediği harcıraha göre harcırah tahakkuk ettirmek, tediye etmek, ödemeleri yapmak.

Bina, tesisat ve demirbaşların muhafazası, bakım ve onarımı için her bütçe döneminde munzam tedbirleri nakdi ve kaydı olarak ikmalinde bulundurmak, demirbaş kayıt defterini tutmak, demirbaşlarını numaralayıp listelerini muhafaza etmek, kayıttan düşürülecekler için Genel Sekreterliğin onayını alarak gerekli işlemleri yapmak.

Her ihtiyaçtan evvel servislerin kırtasiye, matbu evrak, yakacak, yakıt vs... ihtiyaçlar için nakdi ikmali hazır tutmak ve Genel Sekreterliği önceden raporla uyarmak ve alınacak emirle gereğini yerine getirmek.

Sayman Üyeye mahsup fişlerini imzalatmak.

Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile Yönetim Kurulu veya Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak..


Birim Personeli

 • Mevre KARAKAŞ Muhasebe ve Vezne Sorumlusu +90 256 315 9 315 Dahili : 114
  merve@naztic.org.tr
 • Mevre KARAKAŞ - Özgeçmiş

  01.01.1984 Yenipazar Aydın doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Evli ve 1 çocuk annesidir. Özel sektörde 7 yıl iş tecrübesi bulunmaktadır. 2008 yılında HSBC Bankta Bireysel Pazarlama Bölümünde stajyer olarak görev almıştır. 2009 – 2012 yılları arasında Girginler Tekstil Ltd. Şti. de, 2012 – 2015 yılları arasında ise Topçuoğlu İnş. Ltd. Şti. de muhasebe bölümünde çalışmıştır. 2015 Şubat ayından bu yana Nazilli Ticaret Odası Muhasebe ve Vezne Biriminde görev yapmaktadır.

 • Nazlı GOBİ İstatistik Sorumlusu +90 256 315 9 315 Dahili : 122
  nazli@naztic.org.tr
 • Nazlı GOBİ - Özgeçmiş

  13.08.1992 Nazilli doğumludur. Evlidir. 2015 yılında Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılında Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü’nde staj yapmıştır. 2015-2016 yıllarında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstatistik Biriminde veri giriş elemanı olarak görev almıştır. 2016-2017 yıllarında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Proje Asistanlığı yapmıştır. Dış Ticaret Uzmanlığı, Etkili İletişim, Kurumsal İletişim sertifikaları bulunmaktadır. 2017 Temmuz ayından bu yana Nazilli Ticaret Odası’ nda İstatistik Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.